Κοινωνία και περιβάλλον

Μέσα στα πλαίσια της φιλοσοφίας της εταιρίας μας, που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του, η λειτουργία μας περιστρέφεται γύρω για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των αποβλήτων του μύλου μας. Έχοντας προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ), όλα τα απορρίματά μας (όπως λάδια και ορυκτέλαια) διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται, με αποτέλεσμα να μηδενίσουμε τα λύματα μας. Στη σύμβαση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι συσκευασίες μας.

Παράλληλα, χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα μέσα για να πραγματοποιήσουμε τις μεταφορές των προϊόντων μας και να συμβάλλουμε με αυτό τον τρόπο στην όσο το δυνατή χαμηλότερη όχληση του περιβάλλοντος.

Μία από τις κύριες παραμέτρους της λειτουργίας μας, αφορά και την τοπική κοινωνία. Στόχος μας είναι να τη στηρίζουμε καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες μας σε ανθρώπινο δυναμικό μέσα από αυτή, αλλά και να συμβάλλουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαιτηθεί, στην επίλυση και φροντίδα θεμάτων που αφορούν σε τοπικά ζητήματα της γύρω περιοχής.